7 มิถุนายน 2562 คลังจุลินทรีย์อาเซียน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1585793

ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าจุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศอันถือเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพในการผลักดันอุตสาหกรรมด้านอาหารการแพทย์ การเกษตรแต่กลับยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนเทคโนโลยีชีวภาพให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งอาจทำให้เกิดการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลก รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยมนุษยชาติ เหตุนี้จึงเกิดการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Bio-diversity : ACB) และเครือข่ายอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ (ASEAN Network on Microbial Utilization : AnMicro) ดำเนินโครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลจุลินทรีย์แห่งอาเซียน หรือ AmiBase อันเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจในการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ฐานข้อมูล AmiBase จัดตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการข้อมูลจุลินทรีย์ทุกมิติจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลพันธุกรรมระดับยีนและจีโนม รายงานการวิจัย และบทความทางวิชาการ ข้อมูลการเก็บรักษา และบริการของศูนย์ทรัพยากรจุลินทรีย์ในอาเซียน มีการจัดเก็บข้อมูลจุลินทรีย์ด้วยซอฟต์แวร์ iCollect ซึ่งพัฒนาโดยทีมวิจัยของไบโอเทค โดยปัจจุบันมีจุลินทรีย์ที่ถูกค้นพบและบรรจุใน AmiBase แล้ว 30,000 ชนิด ในกลุ่มแบคทีเรีย อาร์เคียรา สาหร่าย โปรโตซัว และไวรัส และยังมีสายพันธุ์จุลินทรีย์อีกมากนับไม่ถ้วน ที่ยังไม่สามารถคัดแยกหรือเลี้ยงในห้องปฏิบัติการได้ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.amibase.org